SGK Bilgi

İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

11.04.2019
2.239
İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek Mümkün Müdür ? Son dönemlerde işsizlik oranını düşürmek için Asgari ücret teşviki ve SGK prim teşvikleri gibi birçok teşvik çıkartılmıştır. İŞKUR aracılığı ile de istihdam sağlamak amacıyla Mesleki eğitim kurları ve işbaşı eğitim kursları düzenlenmektedir. Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen kurslardan biri de İşbaşı Eğitim Kursu dur. Bu kurslar Türkiye çapında 81 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurum tarafından sunulan İşbaşı Eğitim Programından İŞKUR’a kayıtlı işsizler yararlanabilmektedir.  İşkur işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla bu programı devreye sokmuştur.

İşbaşı Eğitiminde İş Nasıl Bulunur ?

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini iki şekilde bulabilirler; çalışabilecekleri yerleri kendileri bulabileceği gibi İşkur’dan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi Ne Kadar ?

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.

Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani iş kanunda belirtilen normal çalışma saatlerini geçmemesi gerekmektedir.

İlginizi çekebilir;

İşkur İşbaşı Eğitim Programı Süresi Kıdeme Sayılır Mı ?

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları Nelerdir ?

-İşkur’a kayıtlı işsiz olmak,

-15 yaşını tamamlamış olmak,

-İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

-Emekli olmamak,

-Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

-Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

-İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

-İkinci öğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler ile yükseköğretim öğrencileri işbaşı eğitim programına katılabilirler.

Bununla birlikte;

Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, İşsizlik maaşı alanlar sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İşbaşı Eğitim Programında Ne Kadar Ödeme Yapılır ?

Katılımcının zaruri giderlerini karşılamak amacıyla İşkur tarafından ödeme yapılmaktadır. Buna göre;

2019 yılı İçin;

 • Normal katılımcılar için günlük 77,70 TL,
 • Öğrenciler için 58,27,
 • İşsizlik ödeneği alanlar için ise 38,85 TL ödeme yapılmaktadır.
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda ki katılımcılara ise 85 TL zaruri gider ödenmektedir

Ayrıca;

 • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanmaktadır

İş Başı Eğitiminde ki katılımcıların Sigorta primleri de İş kur tarafından ödenmektedir. Bu primlerden aşağıdaki sigorta kollarına ait primler ödenir.

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
 • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleridir

Emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kolları primleri ödenmemektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Nasıl Başvurulur ?

İşbaşı Eğitim programına başvuru için çok fazla evrak gerekmemektedir.  81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılabilir.

İşbaşı Eğitim Programından Nasıl Ayrılınır ?

İşbaşı Eğitim Programından istenildiği zaman ayrılabilinir mi ? Ayrılmanın Bir cezası var mı? Sorusu sürekli sorulmaktadır. Merak edilen bu konunun açıklaması ise şöyledir;

İşkur Eğitim Programına Katılan kursiyerler zaruri veya tanınan şartlar dahilinde programdan çıkabilirler. Bu zaruri durumlar ise;

 • Erkekler için Askerlik durumu oluşması,
 • Kadınlar için Hamilelik ve Doğum durumunun oluşması,
 • Tutukluluk hali,
 • Uzun süreli sağlık problemlerinin oluşması,
 • Başka bir yerde normal çalışma sebebiyle işbaşı yapılması,
 • İkametgah değişikliği nedeniyle işe ulaşımın imkansızlaşması

olarak sayılabilir. Peki bu sebeplerin oluşmaması durumunda programdan ayrılmak mümkün değil mi? Tabi ki kimse çalışmak istemediği yerde zorla çalıştırılamaz, işveren içinde zorla çalıştırılması beklenemez. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler kendi istekleri ile ayrılmak isterler ise Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.

Sözleşmenin Sona Ermesi ve Feshi

Madde 9– (1) Sözleşme, sözleşmede belirtilen sürenin bitimi, katılımcıların işe alınması veya sözleşmenin feshi ile sona erer.

(2) Taraflar, 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinin birinci fıkralarının (II) numaralı bentlerinde yer alan hükümleri- 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (g) alt bendi hariç olmak üzere- kıyasen uygulamak suretiyle sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir. Sözleşmenin fesh edilebilmesi için; durumun fesih kararı alan tarafça aynı gün içinde yazılı olarak ve gerekçeleriyle birlikte sözleşmenin diğer tarafına ve en geç üç işgünü içinde il müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Fesih kararı, il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, fesih kararının alındığı tarih itibari ile geçerlilik kazanır ve bu tarih aralığında katılımcıya herhangi bir ödeme yapılmaz veya yapılmış ödemeler feshe neden olan taraftan geri alınır.

(3) Ayrıca, il müdürlüğü, sözleşmede belirtilen hususlara uyulmaması, gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespiti nedenleri ile sözleşmeyi feshedebilir ve bu durumda fesih kararını aynı gün içinde yazılı olarak taraflara bildirir.

(4) İl Müdürlüğünün de uygun görmesi şartıyla programın dörtte birlik süresi içerisinde taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.

(5) Programın dörtte birlik süresi içerisinde olmak ve İl Müdürlüğünce kabul edilmek şartıyla işveren katılımcının performansından memnun olmaması nedeniyle, katılımcı da çalışma ortamına, mesleğe, sektöre vb. uyum sağlayamama sebepleri ile sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Usulsüz Fesihte Yaptırımlar Nelerdir ?

Madde 10- (1) Yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işverene veya katılımcıya uygulanacak yaptırımlar şunlardır:

 1. İşveren, il müdürlüğü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür, aksi takdirde işveren ile on iki ay süreyle Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında kurs ve program düzenlenmez.
 2. İşveren, bu sözleşmenin 6. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde vermiş olduğu istihdam taahhüdünü yerine getirmezse işveren ile on iki ay süreyle Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında kurs ve program düzenlenmez, varsa devam eden programlar sonlandırılır ve bu programlara ilişkin yapılan ödemeler işverenden tahsil edilir.
 3. Bu sözleşmenin 9/2. maddesine göre sözleşmenin fesh edildiği durumlarda, katılımcıya Kurum tarafından yapılan ödemeler yasal faiziyle feshe neden olan taraftan tahsil edilir ve feshe neden olan taraf fesih tarihinden itibaren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz. İlgili maddeye göre sözleşmenin feshini gerektiren durumların programın sona ermesinden sonra genel zamanaşımı süreleri içinde tespiti halinde de bu fıkrada belirtilen yaptırımlar uygulanır.
 4. İşbu sözleşmenin 6. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği il müdürlüğü tarafından her aybaşında bir önceki aya ilişkin olarak Kuruma işveren tarafından teslim edilen Kursiyer Devam Çizelgelerinden kontrol edilecek olup, sisteme işveren tarafından girilmeyen günlere ilişkin devam durumları katılımcıların mağdur olmaması adına il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.  Yönetmeliğin 54/3. madde gereği il müdürlüğünce giriş yapılan günlere ait katılımcı zaruri giderleri ve sigorta primleri 95. madde çerçevesinde işverenden tahsil edilecektir. Ayrıca sisteme geç girişlerden dolayı SGK tarafından Kuruma idari para cezası kesilmesi durumunda, kesilen idari para cezaları da işverenden tahsil edilecektir.

İşkur İşbaşı Eğitim Programı Süresi Kıdeme Sayılır Mı ?

İşsizlik Maaşı Başvurusu Gerekli Evraklar

Bağ-Kur Borcu Olanlar Sağlıktan Yararlanır mı ?

2019 İşsizlik Maaşı Ne Kadar ? Kaç Ay Ödenir ?


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 69 YORUM
 1. Levent dedi ki:

  17.08.2020de girdim 25.08.2020 de çıktım işkura hemde fabrikaya dilekçe verdim 7gunluk ücretim yatirilirmi aceba yatırılır ise nereye yatıyor nerden alıyoruz hangi tarihlerde yatıyor hiç bir bilgim yok

 2. Sinem dedi ki:

  Merhaba işkurla işe girmiştim fakat bacağımda varis olduğu için çıkmak istedim fakat rapor almam gerektiği söylenildi heyet raporu aldım tekrar işkurdan işe gire bilirmiyim acaba

 3. Armağan dedi ki:

  Merhaba 5 Mart 2020 tarihinde işbaşı eğitim programından işe başladım.ve 16 Mart 2020 tarhinde virüsten dolayı işyeri belirli bir süre fabrikayı kapattı.Bu süreçte sağlık bakanlığının 14 bin işçi alımına başvurdum ve bulunduğum ile yerleştirildim. İşbaşıeğitimprogramı ile çalıştgım yerden ayrılmam gerek nasıl çıkabilirim bu programdan ve işyerinden Teşekkürler

 4. Gizem dedi ki:

  Merhaba iş kur eğitim programına başlayalı bu ayın 10.01.2020 1ay olacak 3 aylık eğitim şuan iş den ayrılsam. ( Ki bizi bazı zamanlar dışarıda çalıştırıyorlar yağmurda) bu süreç de iş den ayrılsam ceza olarak geri para yatırırmıyım yada uzun bir süre iş kur üzerinden iş eğitim programına dahil olamam mı.

 5. Ayşe dedi ki:

  Merhaba. 3aylık işbaşı eğitim programındayım şuan, son 10günüm kaldı ve program bitiminde işyeriyle sözleşme yapmak istemiyorum, orada devam etmek istemiyorum. Nasıl bi yol izlemeliyim? İşyeriyle mi görüşmeliyim çalışmak istemiyorum diye yoksa işkura mı bildirmeliyim? Yada program bitiminde sözleşme yapmak gibi bi zorunluluğum yok mu?

 6. Dilan dedi ki:

  Merhaba ben İŞKUR cezalısıyım ceza sürem 24 ay mı ?

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Dilan Hanım;

   12 ay süre ile yararlanamazsınız.

 7. güler dedi ki:

  İşbaşı eğitim programı bitmeden 4/1 lik süre içerisinde programı bırakırsam, başka bir firmada işbaşı eğitim programından yararlanır mıyım?

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Güler Hanım,

   Evet 1/4 ü geçirmedene bildirimli olarak ayrılırsanız başka bir işyerinde aynı proğramdan yararlanabilirsiniz.

 8. Volkan dedi ki:

  Merhaba iskur suremin bitmesine 10 gun kala isten ayrildim ama bildirmedim iskura issizlik maasi alabilirmiyiz

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Volkan Bey,

   İşsizlik maaşı alma hakkınız var ise almaya devam edersiniz. İş başı eğitim proğramına bir daha katılamazsınız.

 9. tolga dedi ki:

  Bir markette işbaşı eğitim programıyla işbaşı yapacağım yasal süremi doldurduktan sonra istifa edip farklı markette işbaşı eğitim programıyla işbaşı yapabilir miyim

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Tolga Bey Merhaba,

   Bir kursiyer sadece bir seferliğine işbaşı eğitim proğramından yararlanabilmektedir. Bu nedenle proğram sonunda başka bir işyerinde yararlanamazsınız.

 10. Sinan dedi ki:

  İŞKUR İi başı eğitim planlaması ile işe girdim 40 gün kadar çalıştım ve sonrasında istifa ettim. Bildirmem gerekiyormuş ama bildirmedim çünkü bilmiyordum yaptırım uygulayacaklarmış bunun düzeltilmesi yapılabilir mi? Tekrardan işsizlik ödeneği veyahut başka bir işe başlamamda işkur aracılığı ile denirse işe girebilir miyim

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Sinan Bey,

   Yaptıtım sadec bu proğram gibi proğramlarda geçerli olur. işkur üzerinden normal işlere girebilir, işsizlik maaşı doğar ise alabilirsiniz.

 11. Cengiz dedi ki:

  E devlet üzerinden işkur iş ilanlarından şoför olarak başvuru yaptım.eğer kabul olurda işe başlarsam oradan çıkıpta başka bir işe girmem mümkünmü.prosedür nasıl bilgilendirirmisiniz

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur üzerinden işe başvuru yaptıktan sonra başlayıp daha iyi bir iş bulduğunuzda ayrılmanızda bir sakınca yok. Yine işkur üzerinden iş başvurusu yapabilirsiniz. İşkur işbaşı eğitim proğramı farklı bir paket

 12. Faruk dedi ki:

  Merhaba,
  İşbaşı eğitim programı ile program süresinin 1/4’ü geçmeden sözleşme feshi hakkımı kullanarak istifa ettim çalıştığım günlerin ödemesi yapılır mı? Fakat ettiğim istifadan dolayı pişmanlık duyuyorum ve tekrar başlamak istiyorum aynı işte tekrar işkur işbaşı programı ile çalışabilir miyim?
  Teşekkürler.

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Faruk Bey,

   Henüz 1/4 ünü geçmeden istifa ettiğiniz için yine proğramdan yararlanabilirsiniz. Tekrar müracaat edin. Açık kadro olması halinde yine aynı işyerinde çalışabilirsiniz. Çalıştığınız günlerin ödeneği de hesabınıza yatacaktır.

 13. Melike dedi ki:

  Selam 11 saat çalışıyoruz 10 da 15 dk mola 1 -2 arası yemek molası 4 de tekrar 15 dk molamıź var ve 3 gün çalıştım çok yorucu öldüğü için çıkmak istiyorum ceza yermiyim lütfen cevap verebilir misiniz

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Melike Hanım,

   Proğramın henüz 1/4 ünü geçmediği için yaptırım olmadan iş kura da bildirim yaprak bu sebepleri da söyleyerek ayrılabilirsiniz.

 14. EROL EROĞLU dedi ki:

  İşbaşı eğitim programına 3 aylık kasiyer olarak A101 e başladım 5 gün çalıştım 1/4 kuralını bildiğim için istifa ettim.soru 1) iş-kur a ben bisey iletmedim market ileteceklerini soyledi sıkıntı olur mu ?
  Soru2) 5 günlük ucretimi alırmıyım ?ayın kaçında yatıyor ücret? TEŞEKKÜRLER …

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Erol Bey,

   5 günlük ücretiniz ödenir. Siz yine de iş kur yetkilileri ile görüşerek bildirim yapın. Sonraki haklardan yararlanmak için başvuru ve bildirim yapmanız önemli.

 15. Zeynep dedi ki:

  Asil kursiyer olarak seçildik günde 11 saat çalışıyoruz bu normal mi sigorta sadece saglıģımıza mî yarıyor emekliligimize faydası var mı birde maasimızı alırken aylık mı günlük úzerinden mi alıyoruz ayrıca işten ayrılsak cezası ne

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Zeynep Hanım,

   Mesai saatleri içinde dinlenme saatleriniz önemli. dinlenme süreleri düştükten sonra haftada 45 saati geçen süreler mesai ye girer ki kursiyerlerin böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir durumda iş kura bildirim yaparak ayrılabilirsiniz. Maaşlar gittiğiniz güne göre hesaplanarak aylık ödenir. Primler sadece sağlık ve iş kazası için ödenir. emeklilik için geçerli değildir.

 16. Birgi dedi ki:

  12.11.2019 da işkur asil kursiyer seçildim fakat iş yerine adapte olmamın çok zor olduğunu gördüm. Şuanda tek başıma programı fesh edebilir miyim edersem yaptırımı olur mu ? Patron ile karşılıklı fesh etmek istediğimizde iptal etmek istememe gibi bir durumunda ne olur acaba teşekkür ederim.

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer Çalışma saatleri vesaire bir iş hukukuna aykırı davranış yok ise proğramın 1/4 ünü tamamlamadan ayrıldığınızda bir yaptırım olmaz. Sizinki de çok yeni yani ayrılmanızda bir sakınca yok. İşkura ayrılıkla ilgili mutlaka bilgi vermelisiniz.

 17. Türkan dedi ki:

  Üç aylık bir program da kaç günü geçirmeden cezalı duruma düşmemek için istifa etmeliyim

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Türkan Hanım,

   20 günü geçirmemeniz gerekiyor.

 18. vedat dedi ki:

  İyi günler ben işsizlik maaşı alırken yüzde 50 istihdam garantili kursa başladım 1 gün oldu ayrılırsam işsizlik maaşı kesilirmi veya yaptırım uygulanır mı.

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Vedat Bey,

   İşsizlik maaşı ile kurs ayrı değerlendirilmektedir. Ayrılabibilirsiniz. Bu nedenle de işsizlik maaşınız kesilmez. Ödenmeye devam eder.

 19. Mert dedi ki:

  Merhaba, telefonuma iskurdan “asil kursiyer seçildiniz” diye mesaj geldi. Fakat ben bu kursa gitmek istemiyorum. Kurs pazartesi gunu baslayacakmis. Kursa katilmazsam herhangi bir yaptirim uygulanir mi?

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Mert Bey,

   Kursa katılmamanızın herhangi bir yaptırımı bulunmuyor.

 20. Güler dedi ki:

  Merhaba ben eğitim programından sürem dolmadan istifa ederek çıkacağım ve bir neden de belirtmeyeceğim sadece çalışmak istemiyorum. ama 1/4lük süre çoktan doldu.sözleşmede men cezasının yanında bir de para ödemesi alınır yazıyor bu beni endişelendirdi baya bilgilendirebilir misiniz? Teşekkür ederim şimdiden

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   1/4 ünü geçti ise ödemeler de geri talep edilebilir. Sebepsiz ayrılırsanız ödenekler alınacağı gi 1 sene de başka proğramdan yararlanamazsınız.

   1. Güler dedi ki:

    Yani bana verilen maaşı nasıl geri alıcaklar 20bin tl civarı para yapıyor maaş sonuçta böyle bir hakları var mı

    1. SgkBilgi dedi ki:

     Merhaba,

     Normal katılımcılar için günlük 77,70 TL, almaktadır. Proğram en fazla 6 ay. Bu hesaplamaya göre nasıl 20. bini buluyor ?

     1. Güler dedi ki:

      Bilgisayar alanında olduğu için ücret 85tlden hesaplanıyor ve süreç 9 ay aylık asgari ücret faiziyle birlikte 15-20 arası diye faraza bir rakam söyledim.Önemli olan bu miktarın gerçekten geri alınabilme ihtimalinin olması.Maaş karşılığı bir emek var sonuçta ortada

     2. SgkBilgi dedi ki:

      Güler Hanım

      Yazımızın sonunda kırmızı punto ile özellikle dikkat çektik. Geçerli bir fesih nedeni olmaz ise yapılan ödemelerin kusurlu taraftan iade alınacağı belirtilmiş.

    2. Ömer dedi ki:

     Merhaba, işkur ödemeleri geri aldı mı

 21. Gözde dedi ki:

  Merhaba.size bir sorum olacaktı işbası eğitim programlı olarak calısıyorum..1 ayı geçıyor ayrılmak ıstıyorum fakat kurs danısmanım cezai yaptırımı olucanı söyledi.ne yapmam gerek

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Gözde Hanım,

   Belli bir sebebe dayanmadan ayrılırsanız. 1 sene daha iş kur proğramlarından faydalanamazsınız. Bunlara katlanarak ayrılabilirsiniz. İş kanununa göre fazla çalışma vb var ise bunu sebep gösterebilirsiniz.

 22. Hilal dedi ki:

  İskura kayitli calistigim marketten 1.5 ay sonra istifa ettim maasim ne zaman yatar kalan parami ne zaman alabilirim

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   Her ayın 15 20 si arasında maaşlar yatmaktadır.

   1. Yeliz dedi ki:

    Benim anlamadığım bazı yorumlar için cezai yaptırım geri ödeme var demişsiniz bazı yorumlarda süre geçmesine rağmen geri ödeme konusunda bişi dememişsiniz. Gerçekten böyle bir geri ödeme zorunlu mudur

    1. SgkBilgi dedi ki:

     Yeliz Hanım merhaba,

     Yazımızın sonunda kırmızı ile özellikle belirtilen maddelere göre bir sebep gösterilmeksizin fesihte haksız taraf için yaptırımlar mevcut. bu yaptırımların içinde de ödenek iadesi de mevcut.

 23. Gökhan dedi ki:

  Merhaba,
  İşkur üzerinden 5 ay deneme süreçli bir şirkette işe başlayıp, 1-2 ay sonra başka bir şirkette çalışmak olanağı var mı ? Yani istifa edip başka bir fabrikaya geçiş yapabilir miyiz ?

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Gökhan Bey merhaba,

   İşbaşı eğitim proğramında iken sigortalı bir iş bulduğunuzda ayrılmanızda bir sakınca yok. Herhangi bir ceza almadan ayrılabilirsiniz.

 24. Mehmet dedi ki:

  İsbasindan sürem bitmeden ayrıldım ama şimdi normal yolla çalışıyorum tekrar bu programdan yararlanabilirmiyim

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba Mehmet Bey,

   İş başı proğram süresi bitmeden iş bulma nedeni ile ayrıldıysanız tekrar faydalanma hakkınız yok. Bir işsiz bu proğramdan 1 kere faydalanma hakkına sahip.

 25. Dilan dedi ki:

  Merhaba ben İŞKUR cezalısıyım yeni bir işe başlıycam ama İŞKUR üzerinden olmayacak yine de işimi etkiler mi??

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   İş kurdan ceza alanlar sadece iş başı eğitim proğramlarından yararlanamaz. Çalışacağı iş yeri işveren teşviği alma hakkını kaybetmez. dolayısıyla sizin bu durumunuz için sıkıntı teşkil etmez.

   1. Oğuzhan dedi ki:

    3 aylık iş başı eğitim programındayım yaklaşık 1.5 ay oldu istifa edersem geri para öder miyim

    1. SgkBilgi dedi ki:

     Merhaba,

     Ödeme iade edilmez ancak. 1 yıl süreyle İş-kur üzerinden başka bir proğrama katılamazsınız.

    2. derya köse dedi ki:

     ben işkur un iş başı programından bir işe girdim 3 aylık kurs süremi tamamladım, şu an iş yerinden cikabilir miyim , çıkınca işkur un bana olumsuz yaptırımı olabilir mi( parayı geri alma yada başka bir işe girememe vb)
     iş yeri benim çıkmamı istiyor ama istifa dilekçesi yazmamı istiyorlar ben ne yapmam gerekiyor iki ay daha çalışmak zorunda mıyım yada işveren kurstan iki ay sonra daha beni çalıştırmak zorunda mi
     3 aylık kursu tamamlayan biri olarak şu an işten nasıl çıkmam gerekiyor tek tarafli istifa mı etmem gerekiyor teşekkürler

     1. SgkBilgi dedi ki:

      Merhaba Derya Hanım,

      İşyerinden istifa yolu ile çıkmanızda herhangi bir sorun yok. Praoğram süresini doldurduğunuzdan ücret iadesi vs bir durumda oluşmaz. Daha sonraki İşkur hizmetlerinden yaralanabilirsiniz. 2 ay dah çalışmak zorunda da değilsiniz.

 26. Yasin dedi ki:

  Merhaba ben sağlık meslek mezunuyum uni sınavına girdim.Okul param cıksın diye işkurdan işe girdim sınav acıklanıp okullar acılınca 6 ay bitmeden işi bırakmam gerek bu durumda işkurdan 1 yıl men verilir mi ?

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Yasin Bey Merhaba,

   Öğrencilik dolayısıyla işi bırakmanızdan dolayı men cezası almazsınız. İş kura bilgi vererek işten ayrılabilirsiniz.

 27. ibrahim dedi ki:

  ben daha önceden 4 yıl çalışmıştım ve işten çıkarıldım bende işsizlik maaşı için başvurdum hak kazandım aynı zamanda özel bir hastanede işe başladım 1 hafta oldu işi bırakmak istiyorum herhangi bir ceza olurmu yada işsizlik maaşımda sıkıntı olurmu

  1. SgkBilgi dedi ki:

   İbrahim Bey merhaba,

   1 hafta çalışarak işi bırakmanızdan dolayı işsizlik maaşınızda bir sıkıntı oluşmaz. Tekrar bağlanır. Herhangi bir cezai yaptırımı olmaz.

  2. Tayfun dedi ki:

   21.06.2019 itibari ile iş başı eğitim programına mcdonalds da başladım 14.07.2019 tarihinde restoran müdürünün bana fiziksel hareketinden dolayı işten işten ayrılacağımı çıkışımı istedim çalıştığım günlerin parasını alabilirmiyim ?işkur tarafından 12 ay engellemeliyim ?

   1. SgkBilgi dedi ki:

    Tayfun Bey merhaba,

    Çıkışınızı İş kura bu sebeple yapacağınızı bildirerek ayrılırsanız ödenek alır ve iş kur proğramlarından yararlanmaya devam edebilirsiniz.

 28. ibrahim dedi ki:

  daha önceden 4 yıl çalışmıştım ve işsizlik maaşi almaya hak kazandım aynı zamanda işkurdan 3 aylık özel bir hastanede işe başladım 1 hafta oldu ama devam etmek istemiyorum her hangi bir ceza olurmu yada işsizlik maaşima bir şey olurmu

 29. Gülendam dedi ki:

  1 aydir tekstilde calisiyorum ortamın huzurlugu ve sürekli mesaiden dolayı işten çıkmak için konuştum ıskura istifa vermem gerekildigi solendi ama 1 aylık daha maaşım yatirilmadi onu alabilirmiyim

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Gülendam Hanım Merhaba,

   İş kura bu durumu belirten bir dilekçe ile istifa ettiğinizi yazın. İşyeri ile bu konuda hem fikirseniz iki tarafın anlaşarak bu kararı aldığınız belirtirseniz, oluşacak yeni programlardan yararlanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca iş kurun maaş kesinti yapma gibi bir yaptırımı yok. Maaşınızı alabileceksiniz.

 30. Tarık Serinyel dedi ki:

  İş kur işbaşı eğitim programı kapsamında bir markette 6aylık proğramla işe başladım. Çok fazla çalıştığımdan çok yorucu 1 aydır çalışıyorum. İşten ayrılsam ceza yermiyim. Paramı alabilirmiyim

  1. SgkBilgi dedi ki:

   Merhaba,

   İş başı eğitim proğramında işe başlayanlar tüm sürenin 1/4 ünü geçirmeden ayrılırsanız iş kurdaki başka bir proğrama katılabilirsiniz. siz de bu süreyi henüz doldurmamışsınız. Hem paranızı alabilir. Hem de iş-kurdan başka bir proğramdan faydalanabilirsiniz.

  2. Rıdvan dedi ki:

   Ben 1 aydır kursiyer olarak çalışıyorum ve uni başvurusu yaptım eğer üni çıkarsa isi birakmayi düşünüyorum bi sıkıntı olurmu

   1. SgkBilgi dedi ki:

    Merhaba,

    Öğrencilik başlangıcı durumunda herhangi bir cezai işlem olmadan işi bırakabilirsiniz.